Lund University

Flera branscher

7,431 följare

Utbytesambassadör/Exchange Ambassador hos Lund University

Förhandsvisning av jobb

In English below.

Sektionen Externa Relationer vid Lunds universitet söker utbytesambassadörer

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar både när det gäller forskning och utbildning. Varje år kommer närmare 2000 internationella utbytesstudenter till universitetet och samtidigt åker drygt 1300 lundastudenter ut i världen för att studera vid något av våra partner­universitet.

Sverige, och även Lunds universitet, har ett mål att 25 % av alla studenter som tar examen 2025 ska ha tillbringat minst 3 månader utomlands. För att nå detta mål behöver vi öka medvetenheten hos våra studenter om vilka möjligheter som finns till utlandserfarenhet inom våra olika utbildningar. Inför vårterminen 2019 söker vi därför dig som har egen utlandserfarenhet och lust att dela med dig av denna som Utbytesambassadör. 

Arbetsuppgifter: Du kommer att vara del av ett team med Utbytesambassadörer och förväntas att, i samråd med Sektionen Externa Relationer, genomföra olika typer av informationsinsatser mot studenter för att öka medvetenheten om vilka internationella möjligheter Lunds universitet erbjuder samt bidra till att öka antalet utresande studenter. Då detta är ett pilotprojekt, är det mycket upp till teamet att komma med olika förslag på insatser och forma den framtida rollen som Utbytesambassadör. Var och en av teammedlemmarna förväntas arbeta ca 50 timmar under vårterminen.

Kvalifikationer: Du ska ha inom ramen för dina studier vid Lunds universitet ha erfarenhet från något av följande: 

 • Akademiskt utbyte vid något av universitetets partneruniversitet 
 • Erasmuspraktik utomlands
 • MFS-stipendiat
 • Utlandsförlagt examensarbete 
 • Sommarkurs utomlands
 • Verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Du ska ha för avsikt att vara registrerad för heltidsstudier vid LU under vårterminen 2019.

Vi tror att du är utåtriktad, social och gärna delar med dig av dina erfarenheter till andra studenter. Har du erfarenhet av samordning av aktiviteter, är van att ta eget ansvar, är lösningsfokuserad, har gott om nya idéer och så klart en god samarbetsförmåga, kan du vara den vi söker. Arbete med sociala medier är också meriterande och naturligtvis även goda språkkunskaper.

Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt brev på max 1 sida där du berättar om dig själv med avseende på de kvalifikationer vi söker. Ange också vilken typ av utlandserfarenhet du har, när den ägde rum och beskriv vad den gett dig. Vi vill så klart även veta varför du vill bli utbytesambassadör och vilka förslag på aktiviteter du har som kan öka medvetenheten bland LU:s studenter om deras möjligheter till utlandsstudier. Beskriv gärna vilka aktiviteter/medier/kanaler du vill använda i rollen som ambassadör.

2. Spela in en video på ca 1 minut där du berättar om din egen erfarenhet. 

3. Ett intyg/betyg som styrker din utlandserfarenhet. 

4. Curriculum vitae.

Urval: Urvalet baseras på ansökan. Vi avser att skapa ett balanserat team där medlemmarna kompletterar varandra.

Lön: Fast timersättning 125 kr per timme mot antalet faktiskt arbetade timmar.

Kontakt: Christina Grossmann, +46 46 222 3457, christina.grossmann@er.lu.se

Sista ansökningsdag: 17:e december 2018

_________________________________

Lund University’s External Relations Division is looking for exchange ambassadors

Lund University collaborates and cooperates with top universities all over the world, through international networks, collaboration programmes and platforms concerning both research and education. Every year, almost 2000 international exchange students come to the University, while just over 1300 Lund students head out into the world to study at one of our partner universities. 

Sweden’s and Lund University’s target is for 25 % of all students graduating in 2025 to have spent at least three months abroad. To achieve this goal, we need to raise awareness among our students of the opportunities that exist for international experience within our various study programmes. For the spring semester 2019, we are therefore looking for students with international experience who are willing to share it with others as Exchange Ambassadors. 

Work duties: As part of a team of Exchange Ambassadors and in consultation with the External Relations Division, you will be expected to carry out various kinds of information initiatives for students, to raise awareness of the international opportunities offered by Lund University and to contribute to increasing the number of outgoing students. As this is a pilot project, it is very much up to the team to come up with proposals for initiatives and to shape the future role of Exchange Ambassadors. Each individual team member is expected to work for around 50 hours during the spring semester.

Qualifications: Within the framework of your studies at Lund University, you musthave experience of one of the following: 

 • Academic exchange at one of Lund University’s partner universities 
 • Erasmus internship abroad
 • Minor Field Studies scholarship
 • Degree project completed abroad 
 • Summer course abroad
 • Internship course completed abroad

You musthave the intention of being registered for full-time studies at LU during the 2019 spring semester.

We believe you are outgoing and social and enjoy sharing your experiences with other students. If you have experience of coordinating activities, are used to taking responsibility, are solution-oriented, have plenty of new ideas and a naturally propensity for collaboration, you could be the person we are looking for. Experience of working with social media is an asset, as are good language skills of course.

Applications are to include:

1. A personal letter not exceeding 1 page, in which you present yourself in relation to the qualifications we are seeking. Also state what type of international experience you have, when you gained it and how you benefited from it. Naturally, we also want to know why you want to become an exchange ambassador and what proposals for activities you have for raising awareness among LU students of their opportunities to study abroad. Feel free to describe the activities/media/channels you propose to use in the role of ambassador.

2. A video recording of approximately 1 minute in which you talk about your experiences. 

3. A certificate/statement confirming your international experience. 

4. Curriculum vitae.

Selection: The selection is based on the application. We intend to create a balanced team in which the members complement one another.

Wages: Set hourly wage of SEK 125/hour for the actual number of hours worked.

Contact: Christina Grossmann, +46 46 222 3457, christina.grossmann@er.lu.se

Application deadline: 17:e December 2018

Ansök nu

Arbetsgivaröversikt