Stockholm University

Flera branscher

8 409 följare

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning på historia (2 st) hos Stockholm University


vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag: 2022-08-22.
Institutionen för ämnesdidaktik präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionens utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Anställningen är placerad vid Avdelningen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik som har ett 30-tal anställda lärare och forskare. Antalet medarbetare vid institutionen uppgår för närvarande till nära 300 personer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning, kursutveckling, planering, handledning och examination på institutionens kursutbud inom lärarutbildningen, främst med inriktning på ämnesdidaktik i historia samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En central arbetsuppgift är kursansvar och övergripande planering av VFU och självständigt arbete/examensarbete. Även undervisning inom institutionens övriga kursutbud samt programansvar för lärarutbildning kan förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår att aktivt medverka i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning. I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som har lärarexamen och erfarenhet av undervisning i grundskola eller gymnasium och som avlagt doktorsexamen i ämnesdidaktik, eller motsvarande, med inriktning på ämnet historia samt visat pedagogisk skicklighet i undervisning inom detta område. Den vetenskapliga skickligheten ska visas med forskningspublikationer, framträdande vid konferenser och nätverks- och forskningssamarbete.
Den pedagogiska skickligheten ska visas medelst dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Då kursutbudet i dag är uteslutande svenskspråkigt förutsätter vi att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det historiedidaktiska området.
Särskild vikt fästs också vid den sökandes dokumenterade förmåga att inom högskoleutbildning strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande.
Stor vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av och god förmåga att i skolan bedriva ett praktiknära, didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete som är knutet till undervisning i ämnet historia, och då särskilt med inriktning på elevers historiska tolkning som verktyg för att kvalificera deras historiemedvetande.
Erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan, ämneslärarutbildning, däribland VFU, och handledarutbildning för VFU-handledare samt programansvar för lärarutbildning är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning med start i januari 2023.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Per Fransson, tfn 08-120 765 88, per.fransson@su.se eller prefekt Anna Chryssafis, tfn 08-120 767 87, anna.chryssafis@su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-162130, eller kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer