Examensarbete sammanställa och inventera naturvärden till naturvårdsprogram hos Nykvarns kommun

Uppdrag

En förstudie med inventering av Nykvarns kommuns naturvärden har genomförts. Du kommer arbeta tillsammans med flera funktioner i kommunen och göra fältbesök samt samla in ytterligare uppgifter om naturvärdena. Det ska utgöra underlag för att skapa en prioriteringsordning för det fortsatta arbetet med att ta fram ett naturvårdsprogram.

Projektet finansieras genom ett LONA-bidrag och pågår över tre år. Detta är år två där en sammanställning av inventerat underlag ska göras. Arbetet kan påbörjas omgående eller enligt överenskommelse och ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 1 mars 2023.

Ansvariga för projektet är miljöchef och chef för gata/park. Vi söker en student med relevant utbildning inom miljö- eller naturvetenskap eller ekologi/biologi.

Bakgrund

Naturvårdsprogrammet är en hjälp i kommunens arbete med planering och åtgärder för att bevara värdefull natur och hotade arter. I programmet kan såväl lokala, regionala och nationella naturvårdsmål presenteras tillsammans med åtgärder för att uppnå målen.

Programmet kommer utgöra underlag inför kommande kommunala beslut, både avseende naturvårdssatsningar, framtida skyddsformer och ställningstaganden vid exploateringar osv. att ha aktuell kunskap och strategi för naturvårdsarbetet skapar bra förutsättningar för att kunna utveckla och säkra den biologiska mångfalden samt höja kvalitén på friluftslivet.

Om Nykvarns kommun

Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 11 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag.

Nykvarn är en liten kommun. Det är vår styrka. Det är också en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Avståndet är kort mellan beslut och handling och vi är vana att samarbeta över gränser.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.